Minh Vu Blog

Cách đọc ngôn ngữ toán học theo tiếng AnhLấy ý tưởng từ bài Fraction của bạn Trí mình post topic này để giới thiệu các bạn cách đọc một bài toán theo tiếng Anh
Thứ nhất đại số tiếng Anh là Algebra
Phép cộng là Addition, trừ là Subtraction, nhân là Multiplication, chia là Division, đẳng thức là equation.
Khi bạn ghi:
a+b tiếng Anh là a plus b
a-b tiếng Anh là a minus b
a*b tiếng Anh là a time b hoặc ab
a:b tiếng Anh là a 's divided by b
a/b tiếng Anh là a over b

Bạn nói tổng hai số a và b là the sum of a and b, hiệu là the different between a and b, tích là the product of a and b, thương là the quotient of a and b.

-a tiếng Anh đọc là minus a, đối của số a the negation of a
a^2 tiếng Anh là a square
a^3 tiếng Anh là a cubed
|a| là the modulus of a (trị tuyệt đối của a)
Khi bạn nói lớn hơn hoặc bằng 0, bạn có thể nói a is positive or zero. bé hơn 0 thì a is negative.

Phân số là fraction, số tự nhiên là natural numbers (lưu ý số tự nhiên bên toán Anh ko có số 0), số nguyên là intergers, số hữu tỷ là rationals, vô tỷ là irrationals.

Chấm: dot . Phẩy: point.

Phân tích thành nhân tử: factorize
Phần trăm: percentages
Số mũ: indices
Căn bậc hai của a square root of a
Căn bậc ba chỉ cần thay bằng cubed.
Căn bậc hai số học principal square root


Responses

0 Respones to "Cách đọc ngôn ngữ toán học theo tiếng Anh"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors