Minh Vu Blog

Bài 9 - Tạo hiệu ứng làm mờ với Alpha FadeBài 9 - Tạo hiệu ứng làm mờ với Alpha Fade1.) Tạo một đối tượng mới, ở ví dụ này ta dùng một text. Chuyển đổi text thành một đối tượng bằng cách chọn nó và chọn Insert -> Convert to Symbol(F8) chuyển đổi thành một đối tượng đồ họa và đặt tên cho đối tượng đó trong thư viện.

2.) Sau đó tạo một keyframe ở frame thứ 10, click trên fraem 10 trên timeline và chọn Insert -> keyframe( F6)


3.) Bây giờ ta sẽ tạo hiệu ứng mờ dần cho text. Giảm alpha xuống 0%
4.) Chọn keyframe trong frame 1 và chọn Insert>Create motion tween. Xong bạn chỉ việc xuất bản bằng cách chọn Publish


Responses

0 Respones to "Bài 9 - Tạo hiệu ứng làm mờ với Alpha Fade"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors