Minh Vu Blog

Bài 8 - Tạo chuyển động với Motion GuideBài 8 - Tạo chuyển động với Motion Guide


1.) Trên Layer 1, tạo một hình dạng bất ký, hoặc import một hình ảnh để tạo chuyển động cho nó, ở đây ta dùng một hình tròn đơn giản để minh họa các bước.
Kéo thả một hình hộp quanh hình vẽ để chọn toàn thể hình vẽ rồi chọn modify->group (Control+G)
Tiếp theo tạo một keyframe bằng cách chọn ở frame thứ 21 Insert->keyframe(F6) (hoặc bất kỳ frame nào bạn thích)2.) Bây giờ ta đã có một hình dạng muốn tạo chuyển động, ta sẽ tạo ra một lớp hướng dẫn chuyển động guide layer (tạo guide layer bấm nút hướng dẫn bên phải của nút tạo lớp mới), trên lớp hướng dẫn, ta vẽ một đường mảnh dùng công cụ bút chì pencil tool (lưu ý là đường không kín)3.) Giờ đây ta đã có đường dẫn (đường hướng dẫn guide line), ta chọn frame trong lớp hướng dẫn guide layer trên timeline và đến frame thứ 21 trên timeline, sau đó chọn Insert> Keyframe(F6) để chèn thêm một keyframe mới tại đây.4.) Sau đó quay lại frame đầu tiên 1 trên layer 1 và kéo thả hình dạng tới đầu của đường dẫn bạn sẽ thấy một điểm đăng ký (giống như một chữ O ở giữa hình dạng của bạn) kéo thả nó lên đầu của đường hướng dẫn

5.) Đến keyframe cuối cùng, trong trường hợp này là frame 21 trên layer 1. Kéo hình dạng đối tượng cần di chuyển đến đầu mút của đường hướng dẫn bạn vừa vẽ. Lưu ý điểm đăng ký bám vào đầu mút cuối của đường hướng dẫn này. Tạo một motion tween trên lớp layer 1 bằng cách chọn modify->motion tween.
6.) Sau khi hoàn thành, xuất bản bằng cách chọn Publish


Responses

0 Respones to "Bài 8 - Tạo chuyển động với Motion Guide"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors