Minh Vu Blog

Bài 4 - Timeline, Keyframe

Timeline: là nơi bạn thiết kế movie cho dự án flahs của bạn. Bạn có thể thêm mới hay xóa một lớp (layer), tạo các thư mục, thêm các khóa chính keyframe, các lớp hướng dẫn guide.

Các khung hình thứ 1, 5, 10, 15 là các khóa chính (key frame) trong movie của bạn, khí bạn tạo ra một thứ gì đó trên stage (nơi để vẽ) bạn sẽ phải tạo ra một keyframe thay vì một frame trắng (blank frame). Ở đây khoảng cách giữa 2 keyframe là 5 frameVí dụ: nếu bạn sử dụng 1 frame nào đó trong frame 1 thì sau đó một keyframe mới ở frame thứ 5 và 10 thì sau đó vẽ một thứ gì đó trong mỗi frame. Khi xuất bản flash và mở và chạy nó (file swf). Bạn sẽ thấy trình diễn một hoạt hình với 3 slide


Responses

0 Respones to "Bài 4 - Timeline, Keyframe"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors