Minh Vu Blog

Bài 2 - Định cỡ movie FlashSở dĩ bạn thấy các flash nhúng trong các trang Web có kích cỡ khác nhau, từ một banner quảng cáo đến 1 logo hoặc flash sản phẩm là vì kích thước của file SWF xuất bạn có thể điều chỉnh được theo ý của bạn.Để tiến hành chọn
Modify -> Document
Bạn khai báo kích thước mong muốn vào đây, bạn cũng có thể thay đổi mầu nền, tốc độ khung frame rate cho phù hợp với dự án Flash của bạn tùy thích


Responses

0 Respones to "Bài 2 - Định cỡ movie Flash"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors